Giáo Pháp

Xá Lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại

Tất cả các bạn sau khi chiêm ngưỡng Thánh vật Phật Tổ, nên niệm Phật hiệu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật”. Xá Lợi là chỉ cho di cốt và những viên trân châu, giống như đá quý của đức Phật Thích Ca Mâu Ni – giáo chủ cõi Ta bà, cũng